سرویس SQL Server 2014

800,000 تومان

سرویس یک ساله 500MB

SQL Server 2019

15GB ترافیک ماهیانه پایه

یک IP پایه

محل سرور ایران