نرم افزار مدیریت آموزشگاه
School Install

دانلود راهنمای نصب نرم افزار آموزشگاه

School Update

راهنمای تنظیمات بروز رسانی نرم افزار آموزشگاه

School demo

راهنمای نصب نسخه آزمایشی نرم افزار آموزشگاه

SQL Server 2012 تک کاربر

راهنمای نصب SQL Server 2012 تک کاربر

School

دانلود استفاده از نرم افزار آموزشگاه

School Report

راهنمای استفاده از نرم افزار گزارش ساز School

Window Farsi

راهنمای فارسی سازی windowd

SQL Server 2012 تحت شبکه

راهنمای نصب SQL Server 2012 تحت شبکه