نرم افزار School به کلیه دستگاه های حضور غیاب ذیل متصل و قابل استفاده می باشد.

امکان برنامه نویسی و سفارشی سازی در نسخه های 100 و 101 برای دستگاه حضور غیاب شما نیز فراهم می باشد.

جهت هماهنگی و سفارشی سازی با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید.

قیمت برنامه نویسی و سفارشی سازی دستگاه حضور غیاب شما » 200،000 تومان

دستگاه حضور غیاب آموزشگاه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه

دستگاه بارکد خوان جهت حضور غیاب دانشجویان

دستگاه بارکد خوان در کلیه نسخه های نرم افزار آموزشگاه قابل استفاده می باشد.

نرم افزار School به کلیه دستگاه های بارکدخوان موجود در بازار

متصل و قابل استفاده می باشد

نرم افزار مدیریت آموزشگاه