1) بهینه سازی بخش قرار داد پرسنل و مربیان
2) امکان ویرایش توضیحات تماس گیرندگان و رزور ها در زمان گزارش
3) بهینه سازی سرعت اجرای نرم افزار

ارسال دیدگاه