نرم افزار آموزشگاه

تغییرات در نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.8.0.0

نرم افزار مدیریت آموزشگاه نسخه 5.8.0.0

1) مرتب سازی گزارش ثبت نام شدگان بر اساس نام خانوادگی
2) چاپ بر اساس گروه بندی تاریخ در گزارش ثبت نام شدگان
3) چاپ بر اساس گروه بندی نام خانوادگی در گزارش ثبت نام شدگان
4) بهینه سازی بخش درج هزینه ها و درآمدها
5) بهینه سازی پیش متن پیامک، در بخش ارسال پیامک

نرم افزار مدیریت آموزشگاه

ارسال دیدگاه