فرم تقاضای کار

لطفا اطلاعات خود را تکمیل و رزومه خود را در بخش توضیحات وارد نمایید
پس از بررسی با شماره موبایل شما تماس خواهیم گرفت.

اطلاعات شخصی

وضعیت تاهل

* مجوز کار

اطلاعات تماس
شخصی که در موارد اضطراری بتوان با آن تماس گرفت
اطلاعات تحصیلی
تجربه کاری
لطفا حوزه مورد نظر خود را مشخص کنید

تاریخ شروع :


ارسال