فایلهای راهنما و فیلم های آموزشی

نرم افزار مدیریت آموزشگاه
School Install Help

راهنمای نصب نرم افزار آموزشگاه

School Update

راهنمای تنظیمات بروز رسانی نرم افزار آموزشگاه

School Demo

راهنمای نصب نسخه آزمایشی نرم افزار آموزشگاه

SQL Server 2012 تک کاربر

راهنمای نصب SQL Server 2012 تک کاربر

School Help

راهنمای جامع استفاده از نرم افزار آموزشگاه

School Report

راهنمای استفاده از نرم افزار گزارش ساز School

Windows Farsi

راهنمای فارسی سازی Windows

SQL Server 2012 تحت شبکه

راهنمای نصب SQL Server 2012 تحت شبکه