جهت ثبت در بخش مشتریان و تبلیغ آموزشگاه، تصویر مورد نظر موسسه خود را توسط گزینه ارسال فرمایید.